เกี่ยวกับบริษัท
คณะกรรมการ และที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด

MGG INTER SECURITY GUARD COMPANY LIMITED

 

พล.ต. ดร. ณัทภัค มาสำราญ

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายนิพนธ์ อ่อนสี

ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ดร. สังคม สายทอง

กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


 

นางสาวชลิดา ใจหนักแน่น

รองประธานกรรมการ

นางสาวชลิดา ใจหนักแน่น

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายธนพลพันธุ์ ม่วงม้วน

ผู้จัดการทั่วไป


 

นายณัฐพงษ์ จันทร์อิสระ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ครูฝึกอบรม

นายเทียนทอง ภูวิโคตร

ผู้จัดการเขต 1

นายนเรนทร์ จุ๊ยพิทักษ์

ผู้จัดการเขต 2

 

 

นายณัฐวุธ ขันตี

สายตรวจกลาง

นายสมบัติ ศักดิ์เจริญกิจ

สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ

 

ด.ต.ประครอง สมัดชัย

สายตรวจพิเศษ

 

 

 

 

นายไกรสร ชะพลพรรค

สายตรวจกลาง