เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติบริษัท

        

               บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็มจีจี อินเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2542  ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)    สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 98/24 โครงการ มายด์ ฮอฟฟ์ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จึงใช้ชื่อ “บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด”

 

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และลูกจ้าง โดยมีทีมงานที่ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีระบบการบริหารงานตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน บริษัทฯ  ตระหนักดีว่า ความสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายในการบริการนั้น ขึ้นอยู่กับผู้นำ  ผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์  มีความรู้  ความชำนาญ ยึดหลักวิชาการ  และระบบการปกครองที่ถูกต้อง ทันสมัย  มีการบริหารจัดการที่ดี มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ เป็นมืออาชีพ  ดังนั้น บริษัทฯ  จึงได้คัดเลือกสรรหาผู้มีประสบการณ์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ทรัพยากรมนุษย์ มาควบคุมดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์

 

              ประการที่สำคัญ ทางบริษัทฯ ได้มีการประกันชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายเมื่อมีเหตุการณ์โจรกรรมลักทรัพย์ในวงเงินที่สูง 

 

              ทางบริษัทฯ มีปณิธานในการให้บริการรักษาความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้เกิดแก่ธุรกิจของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ มีความตั้งใจ เชื่อมั่นที่จะให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยให้กับท่านได้อย่างดี  และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล   

           

              บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ และมุ่งหวังให้พี่น้องชาวไทย ทั้งชายและหญิง มีอาชีพ การดำรงชีวิต เพื่อลดปัญหาการว่างงานของภาครัฐ เอกชน และเป็นอาชีพที่ดี ของสังคมไทย

 

            ดังนั้น จึงถือได้ว่างานอาชีพรักษาความปลอดภัยถือเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งของคนไทย ที่มีรายได้สูงพอสมควรในการประกอบอาชีพ ที่สำคัญสามารถดูแลป้องกันเหตุร้าย การโจรกรรม ลักทรัพย์ อาชญากรรม อุบัติภัย อัคคีภัย ไม่ให้เกิดความเสียหาย

 

             บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในวงการรักษาความปลอดภัย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ ความชำนาญงาน พร้อมคณะที่ปรึกษา ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผนและจัดระบบ จึงทำให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามาตรฐานสากล

 

             ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในอันที่จะเสริมสร้าง พนักงาน ของบริษัท MGG ให้มีประสิทธิภาพในด้านการรักษาความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยหลักการ บริษัท MGG จะให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือ

 

  • บริการด้วยคุณภาพให้คุ้มราคา โดยมีหลักประกันทรัพย์สินด้วยวงเงินสูงเหมาะสม
  • ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการดูแลและเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเต็มศักยภาพบนพื้นฐานของความรู้ความ  เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอาชีพ
  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ให้ความอบอุ่นใจ ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ      
  • เสริมสร้างมาตรฐานของงานรักษาความปลอดภัย และบริการของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ
  • ร่วมมือกับภาครัฐทางราชการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติภัย
  • ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้านบริการและรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล