การฝึกอบรม
  • การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.
    การฝึกอบรมประจำปี 2564จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ในหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ."ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดโดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำ จิตวิทยาในการทำงาน ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมและการจัดการจราจร ตลอดจนกา...More
  • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.
    การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน จิตวิทยาในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการแก้ผู้ว่าจ้างและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้...More
  • การให้บริการแบบมืออาชีพ
    ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้น ยากยิ่งกว่าเราจึงไม่เคยหยุดยั้งสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นพนักงานคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สำหรับเรา หน้าที่รักษาความปลอดภัยคือภารกิจ อันทรงเกียรติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง ต้องมีความพร้อม ทั้งกายและจิตใจ เพราะเราตระหนักดีว่า เมื่อลูกค้าเลือกเรา นั่นหมายถึงการมอบความไว้วางใจให้...More