การฝึกอบรม
 • การฝึกอบรม หลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการให้บริการชั้นสูง"
  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการให้บริการชั้นสูง" สำหรับหัวหน้าชุด ผู้ช่วยสายตรวจ และสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566โดยวิทยากรภายใน ของ MGG Group และวิทยากรภายนอก จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายละเอียดแยกย่อยของหลักสูตร ได้แก่ ภาวะผู้นำ, การให้บริการชั้นสูง, การควบคุมการจราจ...More
 • การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.
  การฝึกอบรมประจำปี 2564จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2564ในหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ."ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัดโดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำ จิตวิทยาในการทำงาน ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมและการจัดการจราจร ตลอดจนกา...More
 • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.
  การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัยเอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน จิตวิทยาในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการแก้ผู้ว่าจ้างและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้...More
 • การให้บริการแบบมืออาชีพ
  ความสำเร็จและชื่อเสียง เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก แต่การรักษาทั้งสองสิ่งให้คงอยู่นั้น ยากยิ่งกว่าเราจึงไม่เคยหยุดยั้งสิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของเราให้เป็นพนักงานคุณภาพ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สำหรับเรา หน้าที่รักษาความปลอดภัยคือภารกิจ อันทรงเกียรติที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูง ต้องมีความพร้อม ทั้งกายและจิตใจ เพราะเราตระหนักดีว่า เมื่อลูกค้าเลือกเรา นั่นหมายถึงการมอบความไว้วางใจให้...More