การฝึกอบรม
การฝึกอบรม หลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการให้บริการชั้นสูง"

           บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการให้บริการชั้นสูง" สำหรับหัวหน้าชุด ผู้ช่วยสายตรวจ และสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566  โดยวิทยากรภายใน ของ MGG Group และวิทยากรภายนอก จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายละเอียดแยกย่อยของหลักสูตร ได้แก่ ภาวะผู้นำ, การให้บริการชั้นสูง, การควบคุมการจราจร, การฝึกภาพสนาม ระเบียบแถวชิด โดยเน้นย้ำในเรื่อง "การเป็นผู้นำ, การบริหารจัดการ, การออกคำสั่ง, การเรียกแถว, การทำความเคารพ, เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และระบบมาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย" 

 

            ในการฝึกอบรม หลักสูตร "ภาวะผู้นำ และการให้บริการชั้นสูง" ครั้งนี้ ท่านนิพนธ์  อ่อนสี ประธานกรรมการ MGG Group และผู้อำนวยการสถานฝึกอบรม "เอ็มจีจี" ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน เพื่อ เป็นเกียรติประวัติในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สำหรับตนเองสืบไป