การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.

การฝึกอบรมประจำปี 2557-2558 จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน จิตวิทยาในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการแก้ผู้ว่าจ้าง และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การฝึกอบรมประจำปี เป็นหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้งานบริการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้างในทุกหน่วยงาน