การฝึกอบรม
การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ.

           การฝึกอบรมประจำปี 2564  จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ." ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำ จิตวิทยาในการทำงาน ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมและการจัดการจราจร ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558

       ในการฝึกอบรมประจำปี ครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาพรัฐ และเอกชนมาให้ความรู้แก่พนักงาน รปภ. ที่เข้ารับการอบรมตามรายชื่อกว่า 94 นาย ได้แก่ ดร. อาจารย์สังคม สายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายทอง จังหวัดนครราชสีมา, อาจารย์กฤตศักดิ์ แดงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จากองค์กรภาครัฐ และเอกชน, ร้อยเอก อริยวิศว์ วัฒนจิรภาส วิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุปนายกสมาคม และหัวหน้าทีมครูฝึกจากบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล