กิจกรรมของบริษัท

การฝึกอบรมประจำปี 2564

      การฝึกอบรมประจำปี 2564  จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ." ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด โดยเน้นในเรื่องการมีระเบียบวินัยในการทำงาน การควบคุมยานพาหนะภายในหน่วยงาน ภาวะผู้นำ จิตวิทยาในการทำงาน ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน การติดต่อสื่อสาร การควบคุมและการจัดการจราจร ตลอดจนการให้บริการแก้ผู้ว่าจ้าง และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558

 

        ในการฝึกอบรมประจำปี ครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาพรัฐ และเอกชนมาให้ความรู้แก่พนักงาน รปภ. ที่เข้ารับการอบรมตามรายชื่อรวม 95 นาย ประกอบด้วย ดร. อาจารย์สังคม สายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาความปลอดภัยสายทอง จังหวัดนครราชสีมา, อาจารย์กฤตศักดิ์ แดงวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จากองค์กรของภาครัฐ และเอกชน, ร้อยเอก อริยวิศว์ วัฒนจิรภาส วิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุปนายกสมาคม และหัวหน้าทีมครูฝึกจากบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล