กิจกรรมของบริษัท

การฝึกอบรมประจำปี 2565

การฝึกอบรมประจำปี 2565 "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย"

 

               บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จำกัด  และบริษัทในเครือ ได้จัดฝึกอบรมพนักงานรักษาคววมปลอดภัย ประจำปี 2565 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน รปภ. " ขึ้นที่ "สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็มจีจี" เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ตามที่เคยปฏิบัติมาทุก ๆ ปี  โดยมีทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากภาครัฐ และเอกชน มาให้ความรู้แก่พนักงาน รปภ. ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยแยกเป็นราย วิชา ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มศักภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานของ MGG Group