การให้บริการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย (Qualification Of Security Guard)

                          

            มีข้อกำหนดในการรับสมัครการสรรหาและคัดเลือกก่อนรับสมัคร ถือเป็นหัวใจของ บริษัท  MGG โดยเฉพาะ การรับสมัครพนักงานเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ถือเป็นองค์กรที่สำคัญมากจะต้องสรรหา ฝึกอบรมอย่างมีขั้นตอนและถูกต้องตามหลักสากลแล้ว ต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีบุคลิกภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับงานด้วย อีกทั้งมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่รักในอาชีพมีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง อดทน อดกลั้นต่อหน้าที่ เพื่อการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ จึงคัดเลือกคนให้เข้ากับงานนั้น ๆ ให้มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่ท่านต้องการ      

                                                     

 • พนักงานชาย  อายุระหว่าง 18 – 55 ปี ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 • พนักงานหญิง อายุระหว่าง 18 – 45 ปี ส่วนสูง 155 ซม.ขึ้นไป
 • เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย 
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และเคยปฏิบัติหน้าที่งานด้าน รปภ.มาก่อน
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.)
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ก่อนการรับสมัครเข้าทำงาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการตำรวจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้
 • ไม่เป็นบุคคลต้องโทษอาญาถึงที่สุด ตามข้อห้าม ของ พรบ. ธุรกิจ รปภ. ปี 2558
 • ไม่เล่นการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด